Neviete si rady? Zavolajte nám.

+420 273 160 600

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s cieľom evidencie a spracovania odpovede na položenú otázku

Udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti DEOM s.r.o., so sídlom Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu moje meno a priezvisko, názov firmy, e-mail a telefón, s cieľom evidencie a spracovania odpovede na položenú otázku či prosbu, ako aj na čas nevyhnutne nutný, najviac však 3 roky odo dňa odoslania kontaktného formulára. Som si vedomý toho, že súhlas s uchovávaním a so spracovávaním údajov udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti DEOM s.r.o. vykonané písomne. Bol som poučený, že po celý čas spracovania osobných údajov mám k týmto údajom prístup a že v prípade pochybnosti o ich správnosti či úplnosti mám právo na vysvetlenie, právo na opravu týchto údajov alebo ich vymazanie a že ďalšie podrobnosti o ochrane mojich osobných údajov sú uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti DEOM s.r.o., so sídlom Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČ: 27183521, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 102651 (ďalej len „DEOM“) DEOM je správcom vašich osobných údajov, preto rešpektuje vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu webovú stránku alebo pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou.
Radi by sme vás informovali, že používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné údaje, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“) a so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.
Tieto Pravidlá ochrany súkromia stanovujú postupy spracovania informácií, ktoré vykonáva DEOM pri používaní internetu a iných elektronických komunikačných sietí.

1. Rozsah a súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré o vás zbierame najmä s cieľom ponúkania výrobkov a služieb.
Použitím našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok.
Znenie tohto dokumentu sa môže kedykoľvek zmeniť a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. O vykonaných zmenách súvisiacich s Pravidlami spracovania vašich osobných údajov vás DEOM bude informovať prostredníctvom vami poskytnutej e-mailovej adresy.

2. Osobné údaje zbierané spoločnosťou DEOM

DEOM zhromažďuje vaše osobné údaje v rozsahu vaše meno a priezvisko, pracovná pozícia, názov a sídlo firmy, e-mail a telefón, pričom v tomto výpise je uvedený ich maximálny rozsah.
Počas návštevy našej webovej stránky môžeme zhromažďovať určité informácie o vašej návšteve, a to v rozsahu názov poskytovateľa internetových služieb a adresa IP, pomocou ktorých pristupujete na internet, dátum a čas vášho prístupu na našu webovú stránku a internetová adresa, z ktorej ste našu webovú stránku navštívili. Tieto informácie využívame na analýzu trendov, na správu a inováciu webovej stránky a tiež na zhromažďovanie informácií o hardvéri a softvéri s cieľom poskytnutia požadovanej služby. Tieto informácie odovzdávame iba poskytovateľom podpory interných funkcií webovej stránky podľa článku 5 nižšie.

3. Na aké účely a ako používame osobné údaje

DEOM zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. DEOM použije vaše údaje iba na dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

a) Online objednávky – spracovanie a poslanie vašej objednávky, odovzdanie informácie o stave objednávky.
b) Servis pre zákazníkov – poskytnutie služieb zákazníkom, vrátane reakcií na vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim prístrojom. Servis pre zákazníkov môže využívať rôzne formy komunikácie ako je e-mail, list, telefón, vzdialená správa alebo online chat.
c) Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto informácie sa môžu zdieľať cez e-maily alebo online reklamu.
d) Personalizácia webovej stránky – zlepšenie a personalizácia skúseností na webovej stránke použitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/alebo informácií o predchádzajúcom použití webových stránok.

4. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo

DEOM nebude zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou treťou osobou, ktorá ich plánuje použiť na účely priameho marketingu.
DEOM môže zdieľať vaše osobné informácie iba v situáciách upravených týmito Pravidlami alebo v situáciách, keď to vyžaduje alebo umožňuje zákon.

5. Poskytovatelia služieb na zaistenie podpory webovej stránky

Môžeme používať tretie osoby, ako sú poskytovatelia podpory interných funkcií webovej stránky, ktorí nám pomáhajú so správou webovej stránky alebo jej funkciami, programami a propagačnými akciami. Tieto tretie osoby môžu spracovávať vaše údaje iba v rozsahu týchto služieb.

6. Vaše práva

a) Právo na odhlásenie z marketingovej komunikácie

Máte právo na odhlásenie z marketingovej komunikácie, ktoré môžete využiť nasledujúcim spôsobom:

 • nasledovaním pokynov príslušnej marketingovej komunikácie, alebo
 • kontaktovaním DEOM na e-mailovej adrese: deom@deom.cz.

Pokiaľ sa odhlásite z marketingovej komunikácie, môžete napriek tomu dostávať administratívnu komunikáciu z DEOM, ako napríklad potvrdenie objednávky či technickú podporu.

b) Právo na prístup a opravu

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Vždy môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás v súlade s článkom 9.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili alebo inak spracovali,odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracovali protiprávne,
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti,
 • Vaše osobné údaje sa zhromaždili v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo na to, aby DEOM obmedzil spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:

 • namietate proti nesprávnosti vašich osobných údajov,
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné,
 • DEOM už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • vznášate námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

e) Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli DEOM, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu správcovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú v súlade so ZOOÚ a spracovanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z nasledujúcich dôvodov:

 • proti spracovaniu, ktoré je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je DEOM poverený,
 • proti spracovaniu, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov DEOM či tretej osoby, ako aj
 • proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s cieľom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v ktorom s priamym marketingom súvisí.

g) Právo na odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás dotýkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Oproti tomu automatizované rozhodovanie je prípustné v prípade, keď je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a DEOM, pokiaľ je povolené právom EÚ alebo členským štátom alebo pokiaľ je založené na vašom výslovnom súhlase.

7. Bezpečnosť údajov

DEOM v zmysle ZOOÚ prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so ZOOÚ. Uvedené opatrenia je DEOM povinné podľa potreby aktualizovať.
Zhromažďujeme vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné zamestnancom DEOM na princípe nutnosti. Dodržujeme v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, použitiu či zverejneniu. Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré zdieľate verejne.

8. Lehota na uchovanie dát

DEOM bude uchovávať osobné údaje iba na nevyhnutne nutný čas na uvedené účely, na zodpovedanie vašej otázky alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných predpisov, najviac však počas 3 rokov odo dňa odoslania kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo od prijatia vášho e-mailu, ak nie je zákonom vyžadovaná dlhšia lehota na archiváciu vašich osobných údajov.

9. Ako nás kontaktovať

DEOM je správca vašich osobných údajov a spracováva ich v rozsahu týchto Pravidiel. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, sťažnosti či komentáre týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás, prosím, listom na DEOM s.r.o., Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, alebo pošlite elektronickú správu na deom@deom.cz alebo zavolajte na + 420 273 160 600 v pracovných dňoch v čase medzi 8. – 16. hodinou.

Aktualizované: máj 2018