Neviete si rady? Zavolajte nám.

+420 273 160 600

Reklamačný poriadok

1. Príjem a zaznamenanie sťažnosti

Sťažnosti prijíma laboratórium iba písomne, a to poštou, e-mailom alebo osobne. Pracovník laboratória, ktorý sťažnosť prijal, predá sťažnosť vedúcemu laboratória. Po prijatí sťažnosti vedúci laboratória rozhodne o oprávnenosti, t. j. či sa sťažnosť týka činností laboratória, za ktoré zodpovedá, a ak áno, pokračuje sa podľa uvedených krokov. V opačnom prípade je sťažovateľ informovaný o neriešení sťažnosti so zdôvodnením. Vedúci laboratória písomne informuje sťažovateľa o prijatí sťažnosti a postupe riešenia sťažnosti (napr.: zaslaním odkazu na reklamačný poriadok alebo zaslaním reklamačného poriadku).

2. Rozhodovanie

Vedúci laboratória poverí pracovníka na riešenie sťažnosti, určí termín vyriešenia či podania správy o priebehu riešenia a určí tiež termíny a spôsoby informovania sťažovateľa, pričom dodržiava zásadu, že sťažnosť nerieši pracovník, ktorý vykonával prácu, ktorá je predmetom sťažnosti. V prípade potreby je využitý externý spôsobilý pracovník. Platí pravidlo písomne informovať sťažovateľa (v termínoch od prijatia sťažnosti) o:

  • prijatí sťažnosti do 5 dní,
  • vybavení do 30 dní,
  • priebehu vybavovania a o predpokladanom termíne vybavenia (v prípade nevybavenia v lehote 30 dní) s následným písomným informovaním o spôsobe vybavenia do 5 dní od doriešenia sťažnosti.
  • Súčasne je určený pracovník, ktorý vykoná kontrolu vybavenia sťažnosti v stanovenom termíne.

3. Riešenie sťažnosti

Pracovník určený na riešenie sťažnosti vykoná kontrolu úplnosti podkladov. V prípade nedostatkov (neúplnosť či nutnosť doplnenia/spresnenia) si vyžiada písomne od sťažovateľa informácie potrebné pre hodnotenie oprávnenosti sťažnosti. Ak sú podklady úplné, vykoná zodpovedne, nezaujato, efektívne a vyčerpávajúcim spôsobom objektívne riešenie sťažnosti.

4. Reakcia na sťažnosť

Laboratórium určí vhodné a potrebné kroky na riešenie sťažnosti. Po realizácii nápravných opatrení je spôsob a výsledok riešenia predložený na kontrolu.

5. Kontrola

Určený pracovník vykoná v stanovenom termíne kontrolu vybavenia sťažnosti a realizácie nápravných opatrení. Pokiaľ nie je sťažnosť vybavená uspokojivým spôsobom, postupuje sa opakovane podľa tohto postupu.

6. Schválenie a informovanie

Oprávnenosť sťažnosti, vždy preskúma a schváli výsledok vybavenia sťažnosti nezávislá osoba (interný audítor, vedúci laboratória, zástupca vedúceho, manažér kvality) prípadne aj externý (Štatutárny zástupca spoločnosti).
Vedúci laboratória ďalej:
  • informuje písomne sťažovateľa o vybavení sťažnosti vrátane odôvodnenia,
  • stanoví kroky vedúce k predchádzaniu výskytu rovnakej alebo podobnej sťažnosti (ak je potrebné),
  • zaeviduje dokumentáciu a záznamy preukazujúce riešenie sťažnosti.
Ak sťažovateľ nesúhlasí s výsledkom vybavenia sťažnosti, môže sa proti nemu odvolať a požiadať o opätovné posúdenie zástupcu spoločnosti. Na túto skutočnosť je sťažovateľ upozornený pri oznámení výsledku riešenia sťažnosti.
 

Kontakt:

DEOM s.r.o., kalibrační laboratoř
Jinonická 804/80
158 00 Praha 5

Vedoucí laboratoře: 
Ing. Jiří Kraus
T:  +420 273 160 600
M: +420 774 234 630
E:  kraus@deom.cz